WOPR

Egzamin na specjalną kartę pływackąWYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:

  1. Przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;
  2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
  3. Przepłynięcie pod wodą 15 m, z nurkowaniem na głębokość co najmniej 3 m (start z powierzchni wody).

Specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członek WOPR posiadający uprawnienia młodszego ratownika WOPR.

CENA

40,- PLN

Specjalna karta pływacka wydana nieodpłatnie oznaczona jest stemplem "BEZPŁATNIE"

EGZAMINATORZY

Karty pływackie wydawane są po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania. Egzaminy w celu uzyskania specjalnej karty pływackiej może prowadzić: starszy ratownik WOPR, instruktor WOPR, instruktor wykładowca WOPR, zwany dalej egzaminującym, który posiada okresowe upoważnienie wydane przez Prezesa, właściwej jednostki wojewódzkiej WOPR.

MIEJSCE ZDOBYWANIA SPECJALNEJ KARTY PŁYWACKIEJ

Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach i kąpieliskach
Egzamin w celu uzyskania kart pływackich odbywa się w punktach wyznaczonych przez egzaminującego.
Egzaminujący nie może przeprowadzać egzaminu w trakcie pracy.

WAŻNE

Posiadacz karty pływackiej obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danych wodach.
Posiadacz specjalnej karty pływackiej powinien pływać w specjalnym czepku pływackim.
Karty pływackie stanowią druki ścisłego zarachowania, których wyłącznym wydawcą jest biuro Zarządu Głównego WOPR.
Biuro Zarządu Głównego WOPR rozprowadza karty pływackie poprzez biura jednostek wojewódzkich WOPR.

PODSTAWY PRAWNE

Uchwała Prezydium ZG WOPR w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich
Uchwała Prezydium ZG WOPR w sprawie cen kart pływackich
Decyzja o upoważnieniu ratowników do prowadzenia egzaminów na karty pływackie

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW UMWD
Created by prim